Wczytuję dane...
Reklamacje

Wzór reklamacji:


………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Adres do doręczeń:
Ale Buty
32-433 Lubień, Lubień 979

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:
1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;
2. wnoszę o usunięcia wady;
3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

……………………………
Podpis konsumenta

Data: ………………………….
* niepotrzebne skreślić.